ภาษา : 
  

ข้อความที่ควรรู้เกี่ยวกับใบตราส่งสินค้าทางเรือ (Bill of Lading) 

 

ข้อความที่ควรรู้เกี่ยวกับใบตราส่งสินค้าทางเรือ (Bill of Lading) 

ข้อความที่สำคัญที่ควรรุ้ในใบตราส่งสินค้าทางเรือ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

โปรดสังเกตว่าข้อความในใบตราส่งสินค้ามีอยู่ 2 พวก พวกแรกได้แก่ข้อความที่พิมพ์ดีดติดอยู่ในแบบฟอร์มของใบตราส่งสินค้า อีกพวกหนึ่งคือข้อความที่พิมพ์เติมลงไป ข้อความพวกแรกจะเป็นศัพท์เฉพาะ ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศจำเป็นจะต้องทราบความหมาย ส่วนข้อความพวกที่ 2 ที่พิมพ์เติมลงไปจะต้องเป็นไปตามความต้องการของผู้ซื้อ ในกรณีที่ซื้อขายกันด้วย L/C จะต้องระบุตาม L/C อย่างเคร่งครัด
ข้อความ ความหมาย
1. SHIPPING PARTICULAR/
    SHIPPING ORDER/
    SHIPPING INSTRUCTION
ใบจองเรือที่ผู้ส่งออกจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ด้วยตนเอง เพื่อตัวแทนสายเดินเรือจะได้นำรายละเอียดต่างๆ ไปจัดทำใบตราส่งสินค้าให้แก่ผู้ส่งออก
2. SHIPPER ผู้ส่งสินค้า
3. CONSIGNEE ผู้รับใบตราส่งสินค้า
-  กรณีซื้อขายโดย L/C จะระบุตามแต่เงื่อนไขใน L/C ว่า TO ORDER หรือระบุเป็นฃื่อธนาคารผู้เปิด L/C
-  กรณีซื้อขายตรงโดยไม่ผ่านธนาคารจะระบุชื่อผู้รับสินค้า
4. NOTIFY PARTY ผู้รับสินค้า หรือผู้รับโอนสิทธิ์ในสินค้าจาก Conginee
5. PRE-CARRIER ชื่อเรือเล็กที่ขนสินค้าไปขึ้นเรือใหญ่ ณ เมืองท่าที่เรือใหญ่มารับขนสินค้าจากเรือเล็กอีกทอดหนึ่ง
6. VESSEL/STEAMER/CARRIER ชื่อเรือใหญ่ที่เดินทางไปยังเมืองท่าปลายทาง
7. VOY.NO./VOYAGE NO. เที่ยวเรือ
8. PLACE OF LOADING / PORT OF LANDING เมืองท่าต้นทางที่ส่งออก
9. PLACE OF RECEIPT สถานที่รับสินค้าต้นทาง อาจเป็นคลังสินค้าของผู้ซื้อที่เมืองท่าต้นทาง หรือเป็นท่าเรือส่งออกที่ต้นทาง
10. PORT OF DISCHARGE เมืองท่าปลายทาง / เมืองท่าที่ขนถ่ายสินค้าลงจากเรือ
11. PLACE OF DELIVERY สถานที่สุดท้ายที่จะส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ อาจเป็นคลังสินค้า ณ เมืองท่าปลายทาง หรือคลังสินค้า / สถานที่ทำการของผู้ซื้อที่อยู่ในอีกเมืองหนึ่งหรือในอีกประเทศหนึ่งก็ได้
12. MARK & NO. เครื่องหมายและเลขหมายหีบห่อของสินค้า
13. QUANTITY AND KIND OF PACKAGES จำนวนและลักษณะหรือชนิดของหีบห่อ
14. DESCRIPTION OF GOODS รายการสินค้า
15. MEASUREMENT/GROSS WEIGHT ขนาดของหีบห่อและน้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ของสินค้าสำแดง เฉพาะยอดรวมเท่านั้น
16. CONTAINER AND SEAL NO. หมายเลขตู้สินค้าและหมายเลขแถบผนึกตู้สินค้า
17. NUMBER OF ORIGINAL จำนวนต้นฉบับของ B/L โดยทั่วไปจะมี 3 ใบ
18. PLACE AND DATE OF ISSUED สถานที่และวันที่ที่ออก B/L
19. CFS (CONTAINER FREIGHT STATION) สถานี บรรจุ/ ส่งมอบ สินค้า
ที่ต้นทาง 
ผู้ส่งออกต้องนำสินค้าไปส่งมอบให้แก่ตัวแทนสายเดินเรือ ณ ที่ทำการ 
ของตัวแทนสายเดินเรือ ซึ่งตัวแทนสายเดินเรือจะทำการบรรจุสินค้า 
เข้าตู้คอนเทนเนอร์ด้วยตนเอง โดยจะต้องรับผิดชอบในสินค้าที่ได้รับ 
จากผู้ส่งออกจนกระทั่งสินค้าส่งไปถึงเมืองท่าปลายทาง 
ตัวแทนสายเดินเรือจะเรียกเก็บค่าบรรจุตู้(CFS charge) จากผู้ส่งออก
ที่ปลายทาง
ตัวแทนเรือจะส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้นำเข้า ณ ที่ทำการหรือสถานีบริการของตัวแทนเรือ ตัวแทนเรือจะเรียกเก็บค่าเปิดตู้ (CFS charge) จากผู้นำเข้า
20. CY (CONTAINER YARD) สถานี ส่งมอบ / รับมอบ ตู้สินค้า 
ที่ต้นทาง 
ผู้ส่งออกต้องขอรับตู้คอนเทนเนอร์จากตัวแทนเรือเพื่อนำไปบรรจุสินค้า 
ด้วยตนเอง ณ สถานประกอบการของผู้ส่งออกเอง ผู้ส่งออกจะ 
ต้องรับผิดชอบในสินค้าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ด้วยตนเองจน 
กระทั่งสินค้าส่งไปถึงเมืองท่าปลายทาง ตัวแทนสายเดินเรือจะระบุใน 
B/L ว่า Shipper loaded and Counted 
ค่าบรรจุตู้จากผู้ส่งออก
ที่ปลายทาง ตัวแทนเรือจะส่งมอบตู้คอนเทนเนอร์ให้แก่ผู้นำเข้า ณ ที่ทำการหรือสถานีบริการของตัวแทนเรือ ตัวแทนเรือจะไม่เรียกเก็บค่าเปิดตู้จากผู้นำเข้า
21. CFS/CFS B/L ที่ระบุเช่นนี้หมายความว่า 
ที่เมืองท่าต้นทางส่งออกแบบ CFS
ที่เมืองท่าปลายทางนำเข้าแบบ CFS 
หรือการเปิดตู้คอนเทนเนอร์ ณ ที่ทำการของตัวแทนสายเดินเรือ ผู้นำเข้าบรรทุกสินค้าไปกับรถบรรทุก
22. CFS/CY B/L ที่ระบุเช่นนี้ หมายความว่า 
ที่เมืองท่าต้นทางส่งออกแบบ CFS
ที่เมืองท่าปลายทางนำเข้าแบบ CY 
ผู้นำเข้าลากตู้คอนเทนเนอร์ไปขนถ่ายสินค้ายังสถานประกอบการ
ของผู้นำเข้าเอง
23. CY/CY B/L ที่ระบุเช่นนี้ หมายความว่า 
ที่เมืองท่าต้นทางส่งออกแบบ CY
ที่เมืองท่าปลายทางนำเข้าแบบ CY
24. FCL (FULL CONTAINER LOAD) คือการส่งออกที่บรรจุสินค้าจนเต็มตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งการส่งออกแบบ CFS และ CY
25. LCL (LESS THAN CONTAINER LOAD) คือการส่งออกที่บรรจุสินค้าไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งจะเป็นการส่งออกแบบ CFS เท่านั้น
26. SHIPPED ON BOARD / CLEAN ON BOARD / CLEAN SHIPPED ON BOARD เป็นคำที่ระบุใน B/L โดยทั่วไป มีความหมายว่าเรือสินค้าได้รับของไว้บนเรือเรียบร้อยแล้ว โดยสินค้าอยู่ในสภาพที่เรียบร้อย คำว่า Clean มีความหมายว่าสินค้าอยู่ในสภาพเรียบร้อย ดังนั้น B/L ต้องไม่มี Remark หรือหมายเหตุว่าสินค้าไม่เรียบร้อย
27. FREIGHT PREPAID ค่าระวางเรือจ่ายที่ต้นทาง
28. FREIGHT COLLECT / PAYABLE AT DESTINATION ค่าระวางเรือจ่ายที่เมืองท่าปลายทาง